ดาวน์โหลด

เอกสาร, แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด .pdf >> ใบคำร้องทั่วไป
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ใบคำร้องลาพัก_เปล่า MEC
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ขอดูคะแนนประเมินผล
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือ Google Apps
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือการใช้ IT ศูนย์แพทย์
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือการใช้งานห้องสมุด
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือนักศึกษาแพทย์ปี 3
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> หลักสูตรการศึกษา
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> แบบแสดงความจำนงเพื่อรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ทะเบียนหุ่นหัตถการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง

เอกสารวิจัย IRB

ดาวน์โหลด .doc IRB : ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัคร
ดาวน์โหลด 246 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc IRB : ตัวอย่างใบนำส่ง การชี้แจง แก้ไขโครงร่างการวิจัย
ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc IRB : ตัวอย่างใบยินยอมด้วยความสมัครใจ
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc IRB : แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลด 305 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc IRB : แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย
ดาวน์โหลด 405 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc IRB : แบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยไปข้างหน้า (ขอทุน ศึกษาไปหน้า ทดลอง สำรวจ)
ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc IRB : แบบฟอร์มการวิจัยย้อนหลัง (เก็บข้อมูล ศึกษาย้อนหลัง รายงานผู้ป่วย)
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf โครงการค่ายเรียนรู้ สู่หมอมืออาชีพ ปี 2562
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง

เอกสารภาควิชา SAR

ดาวน์โหลด .doc >> Conflict of interest
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> Flow ลาออก พจบ
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> Template เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1-9 แพทยสภา
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ขอส่งข้อมูลแจ้งสรุปผลการประชุมพิจารณาอนุมัติตำแหน่ง Staff ของกลุ่มงาน ปี 62
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ขั้นตอนการระบบการรับวัคซีน
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> แนวทางการรับแพทย์พี่เลี้บงเป็น Staff
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> แบบบันทึก ก. รพ. มหาราชนครราชสีมา 2561
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> ประวัติการรับวัคซีน พจบ
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> กรรมการแพทย์ประจำบ้าน 61
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คณะกรรมการประจำภาควิชา แพทย์ประจำบ้าน
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พพล. 2561
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน 2560
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน 2561 ปรับ
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน58
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน59
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> โครงการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 61
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ก.ค. 61
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 8 ส.ค. 61
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 11 ก.ย. 61
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> 11-18กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุมทบทวนสิทธิประโยชน์ พจบ.
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของแพทย์พี่เลี้ยง
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง

เอกสารลิ้งภายนอก

ดาวน์โหลด คู่มือแพทย์เพิ่มพูนทักษะ2561
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบประเมินแพทย์ประจำบ้าน
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือแพทย์ประจำบ้าน 61
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือ Intern ปี 2562
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง

รูปภาพ

สื่ออื่นๆ

ไฟล์โปรแกรม, อื่นๆ