• "บุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (MEC MNRH)"

  

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  แพทย์หญิงอังคณา วินัยชาติศักดิ์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านบริหารงานทั่วไป
  นายแพทย์กษิพจน์ ก.ศรีสุวรรณ

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  แพทย์หญิงปวีณา วิจักษณ์ประเสริฐ

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการเงิน
  นายแพทย์ถิรชาติ เสวตานนท์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการศึกษาหลังปริญญา
  นายแพทย์วทัญญู พาราพิบูลย์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและประเมินผล
  แพทย์หญิงขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แพทย์หญิงพิชญา ถนอมสิงห์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านงานวิจัย
  นายแพทย์คงธัช ชูวงศ์โกมล

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านกิจการนักศึกษา
  แพทย์หญิงนภัค ด้วงจุมพล

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  แพทย์หญิงจุฬาทิพย์ นาคาเริงฤทธิ์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านบริหารงานทั่วไป
  แพทย์หญิงชุติณา วะสุรี

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เศรษฐลักษณ์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการศึกษาหลังปริญญา(แพทย์ฝึกหัด)
  นายแพทย์วีรวัฒน์ คชินทักษ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการศึกษาหลังปริญญา (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ)
  แพทย์หญิงคุรุศาสตร์ โพธิ์วัง

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นายแพทย์จิรรุจน์ ชมเชย

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร
  แพทย์หญิงวรางคณา โฉมจังหรีด

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านงานวิจัย
  แพทย์หญิงสิรยา กิติโยดม

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นายแพทย์เอกบุตร ลิ่วเฉลิมวงศ์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการเรียนการสอน
  นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โลหะกิจเสถียร

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร
  แพทย์หญิงระวิวรรณ ศรีสถาพร

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แพทย์หญิงธิดารัตน์ อริยานุชิตกุล

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านงานวิจัย
  นายแพทย์อุรวิศ ปิยะพรหมดี

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการเรียนการสอน
  แพทย์หญิงพรรณทิพา บุญญพาพงศ์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านกิจการนักศึกษา
  นายแพทย์เฉลิมพงศ์ ธัญพิพัฒน์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านบริหารงานทั่วไป
  นายแพทย์พิชัยสิริ นวลมณี

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
  นางเขมิกา ไชยสุข

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวพัลลภัทธ์ คชรัตน์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางปัทมา หยั่งบุญ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวจงจินตน์ เกียรติสกุลไช

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสุดารัตน์ พวงมาลีประดับ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสิรดา ฤทธิพรไพศาล

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวมัฌฌุฎา ทองโคตร

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวอมราพร สาระปัญญา

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวปิยพร สิทธิถาวร

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นายธนาวุฒิ หงดิษฐาราม

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวปิยวรรณ ภิญโญทรัพย์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวจามรี ธีระวิศิษฐชัย

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวศศิกานต์ พรหมดี

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวทิพวรรณ มองสวาย

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวนิภาพร ดอกทุเรียน

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวประภาศรี ประสันลักษณ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวศิริพร จุ้ยหมื่นไวย

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวชญาดา ประภูชะเน

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวพิไลพร วงศ์วีระพันธ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวอทิตยา รอดรำพึง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางชุลีกร บุญเสริมสุขประเสริฐ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวชนาภา ปานกุล

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวสกุนตลา สืบสำราญ

  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  นางสินีนาฏ เกิดสมบูรณ์

  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  นางสาวพัชรภรณ์ แก้วคำหอม

  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  นางสาวประทิน สิงวงษา

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางรจนา จอเกาะ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาววิภา โพธิ์นอก

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  นายวัลลภ รังจะโปะ

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  นางรุ่งทิวา สิงหแสนยาพงษ์

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  นางตาอิ่ง เสนาคลัง

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  นางวรัทยา ประทุมศิริกุล

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  นางสาวพินิจ ดีจะโปะ

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  นางสาวจุฑารัตน์ สำราญกลาง

  ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
  นางศิริพร เต็นภูษา