DORM MNRH
หอพักแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

มีด้วยกัน 3 หอพักดังนี้

บุคลากรหอพักแพทย์

ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่

นายแพทย์ปฐวี โชติทวีศักดิ์
อนุสาสกหอพักแพทย์
นางวรนุช วงศ์วีระพันธุ์
หัวหน้างานหอพักแพทย์
นางสาวนิภาพร ดอกทุเรียน
หัวหน้างานหอพักแพทย์
นางรุ่งทิวา สิงหแสนยาพงษ์
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
นางตาอิ่ง เสนาคลัง
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
นางธาราพร ชาติพุดซา
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
นางสาวพินิจ ดีจะโปะ
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
นางสาวจุฑารัตน์ สำราญกลาง
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
นางศิริพร เต็นภูษา
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
นางสาวขวัญแก้ว ปลั่งกลาง
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  1. ต้องไม่เล่นการพนัน
  2. ต้องไม่เสพสิ่งเสพติด

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  3. ต้องไม่ประกอบอาหารอันก่อเกิดความรําคาญต่อผู้อื่นในหอพัก
  4. ต้องไม่เปิดเครื่องเสียง หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  5. ต้องไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา อาละวาดส่งเสียงดัง
  6. ช่วยรักษาสาธารณะสมบัติและทรัพย์สินของหอพัก

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  7. ไม่ลักขโมย
  8. ไม่นําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  9. ไม่เข้าไปในห้องพักผู้อื่นในขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่
  10. ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ ขัดกับศีลธรรม ในบริเวณหอพัก

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  11. ต้องไม่นําบุคคลอื่นมาพักในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หอพัก
  12.การแต่งกายไม่ส่อไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  13. ต้องไม่ปิดรูป โปสเตอร์ เขียนรูป หรือข้อความอันใดให้เปรอะเปื้อนตามฝาผนังพื้นห้อง ประตู
  ตู้เสื้อผ้าหรือที่อื่นๆ ในบริเวณหอพัก และขัดต่อศีลธรรมอันดี

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  14. ต้องไม่ทะเลาะวิวาท หรือทําร้ายร่างกาย
  15.ห้ามแก้ไขเครื่องเรือน สายไฟ หรืออุปกรณ์หอพักชํารุดเสียหาย

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  16. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องพักและบริเวณหอพัก
  17.ใช้น้ำและไฟอย่างประหยัด

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  18. การใช้ไฟฟ้าในหอพักหากใช้เกินกําหนดตามยูนิตที่กําหนดให้( 1 คน / 20 ยูนิต )
  ในส่วนเกิน คิดยูนิตละ 5 บาท ทางโรงพยาบาลจะดําเนินการเก็บเพิ่มกับผู้ที่พักในห้องดังกล่าว

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  19. การใช้บริเวณหอพักเพื่อการประชุม หรือจัดกิจกรรม
  ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่หอพัก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดําเนินการได้

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  20. บุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อกับผู้ที่พักอาศัย ให้แจ้งแก่ยามประจําหอพักก่อนทุกครั้ง
  21. บุคคลภายนอกเยี่ยมผู้พักอาศัยได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  22. หากผู้พักอาศัยอยู่ผู้ใดเกิดเจ็บป่วย ให้แจ้งหัวหน้างานหอพัก เพื่อให้การช่วยเหลือโดยด่วน
  23. ผู้พักอาศัยต้องดําเนินการส่งซ่อมแจ้งเจ้าหน้าที่หอพักกรณีมีสิ่งสิ่งของภายในห้อง
  เกิดความชํารุด หรือสูญหาย

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  24. ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากําหนด ในกรณีผู้พักอาศัยได้กระทําให้สิ่งของ
  ฝาผนัง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ พื้นห้อง ประตูหรืออื่นๆ เปรอะเปื้อนเสียหาย
  ยกเว้นเป็นการเสื่อมสภาพของวัตถุนั้น

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  25. ห้ามสูบบุหรี่ในหอพักเด็ดขาด

แจ้งปัญหา, ติดต่อสอบถาม

แจ้งปัญหาการใช้งานหรือปัญหาที่พบในห้องพัก หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับทางหอพักแพทย์ได้ที่นี่
หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 044 235222 - 3 , 044 295614