โครงการกิจกรรมด้านวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ AH - Edutainment My sister ่s Keeper

ขอเชิญอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง Edutainment My sister ่s Keeper วิทยากร นายแพทย์อธิคม สงวนตระกูล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียนรวมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 044-235222-3 หรือติดตามข่าวสารศูนย์แพทย์ฯ ได้ทาง www.meckorat.info

ข่าวสารวันที่ 01 ส.ค. 2562

โครงการกิจกรรมด้านวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ AH - รู้จักฉัน รู้จักเธอ

ขอเชิญอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง รู้จักฉัน รู้จักเธอ วิทยากร นายแพทย์อธิคม สงวนตระกูล และนายแพทย์กษิพจน์ ก.ศรีสุวรรณ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียนรวมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 044-235222-3 หรือติดตามข่าวสารศูนย์แพทย์ฯ ได้ทาง www.meckorat.info

ข่าวสารวันที่ 22 ก.ค. 2562

อบรมการวิจัยขั้นพื้นฐาน โดย ดร.กัญญาลักษณ์ ณ รังษี

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม การวิจัยขั้นพื้นฐาน โดย ดร.กัญญาลักษณ์ ณ รังษี เปิดอบรมด้วยกัน 2 รุ่นดังนี้ วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 ณ ห้อง e-leaning ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และวันเสาร์ที่ 17 ส.ค. 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 08.00-16.00น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 35219 คุณชุติมา จะสุวรรณ์ ***หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรมกรุณานำ Computer Notebook ส่วนตัวมาด้วย

ข่าวสารวันที่ 22 ก.ค. 2562

ประกาศลงทะเบียนรายวิชา สำหรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4, 5, 6 ระหว่างวันที่ 3 - 14 มิ.ย. 62

ประกาศลงทะเบียนรายวิชา สำหรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4, 5, 6 ระหว่างวันที่ 3 - 14 มิ.ย. 62 รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียน มีดังนี้

ประกาศวันที่ 01 มิ.ย. 2562

ประกาศเลื่อนชั้นปี 4, 5, 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศเลื่อนชั้นปี 4, 5, 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดที่แนบมาดังนี้

ประกาศวันที่ 01 มิ.ย. 2562

ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศวันที่ 24 เม.ย. 2562

การบริการ

เกี่ยวกับ


ชื่อไทย : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ชื่ออังกฤษ : Medical Education Center Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
ที่อยู่ : 49 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


เป้าประสงค์ : ผลิตแพทย์ที่มีอัตลักษณ์ตามเป้าประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD)


วิสัยทัศน์ "สถาบันผลิตแพทย์ชั้นนำเพื่อประชาชน"


ชั้นนำ : เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้นำในการสร้างแพทย์ ตามเป้าประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (โครงการ CPIRD) ที่ได้มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล (WFME) โดยอาศัยระบบสุขภาพเป็นฐานผสมผสานงานการศึกษาและงานบริการ
เพื่อประชาชน : เป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนางานการศึกษาควบคู่งานบริการ เพื่อตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของชุมชน ทั้งใน จ.นครราชสีมา ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 และประเทศ เพื่อมุ่งสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชน ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นสุข ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ ปัญญา สังคมและสิ่งแวดล้อม (ประเวส วะสี, 2541)


พันธกิจ

1. ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองเป้าประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และความต้องการของประเทศ โดยอาศัยระบบสุขภาพเป็นฐาน
2. พัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญาของบัณฑิต เพื่อการปฏิบัติงานในชุมชนอย่างมีคุณภาพและมีความสุข
3. สนับสนุนระบบการศึกษาแพทย์หลังปริญญาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทั้งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
4. สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้ดีและเก่งเพื่อสนับสนุนงานบริการและวิชาการ
5. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาและงานบริการ

ยุทธศาสตร์

- ผลิตแพทย์ตามเป้าประสงค์อย่างครบวงจร
- พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการผลิตแพทย์
- พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน
- พัฒนาองค์กรและระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
- ประสานความร่วมมือและเสริมพลังกับภาคีเครือข่าย

ค่านิยม

M = Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูดอย่างมีสติใช้ (เป็นนายตนเอง) กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O = Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ (เร่งสร้างสิ่งใหม่)
P = People Centered ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน (ใส่ใจประชาชน)
H = Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ (ถ่อมตน อ่อนน้อม) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่น แก้ปัญหาในยามคับขัน

อัตลักษณ์แพทย์ชนบท โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD DNA)

Community bonded มีความผูกพันกับชุมชน เป็นแพทย์ของชุมชน เพื่อชุมชน
Passion to learn มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
Integrity มีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
Responsibility มีความรับผิดชอบต่อคนไข้ ชุมชน บ้านเกิดและประเทศชาติ
Dignity มีความภูมิใจในการเป็นแพทย์เพื่อแผ่นดิน เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระราชบิดา

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (outcome-based education) โดยยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (student-centered education) เรียนรู้ตามบริบทชุมชน (community oriented) อิงระบบสุขภาพของประเทศ กระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนนำประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง (constructivism) และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (life-long learning)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Intended Educational Outcomes)

เพื่อผลิตแพทย์ที่มีหัวใจเป็นมนุษย์ มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา สามารถแก้ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในชนบท สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนในชาติ มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุข

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competencies) ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 ตามเป้าประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD DNA) และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติ Thailand Standards TMC.WFME.BME Standards (2017) ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทในการประกอบวิชาชีพแพทย์ แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ เคารพในสิทธิผู้ป่วย และมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษาท่าทาง บันทึกทางการแพทย์ได้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะในการรับรู้ถ่ายทอดความรู้ให้ข้อมูลโดยผ่านวิธีการสื่อสารต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและคำนึงถึงผลกระทบต่อวิชาชีพและสังคม
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก ประยุกต์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย น่าเชื่อถือในการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เศรษฐศาสตร์คลินิกและหลักการบริหารงานด้านการแพทย์สาธารณสุข
4. สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เลือกตรวจเพิ่มเติมโดยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการได้เหมาะสม กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนการตรวจวินิจฉัยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ รู้ขีดความสามารถ ปรึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญกว่าและส่งต่อผู้ป่วยได้เหมาะสม รวมถึงเลือกใช้มาตรการในการคัดกรอง ป้องกันและรักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบบริบาลสุขภาพ การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม สามารถให้การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive care) จากระดับบุคคล ครอบครัว และเชื่อมโยงไปสู่ระดับชุมชนและสังคม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
6. พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuous professional development) ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคมอย่างต่อเนื่อง 7. สามารถปฏิบัติงานที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes: PLOs)

1. PLO1 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับความเป็นแพทย์
2. PLO2 อธิบายความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ หลักการ บริบาลผู้ป่วย ระบบสุขภาพ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. PLO3 ประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ (จาก PLO2) ได้อย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยแบบองค์รวม
4. PLO4 สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และชุมชนได้อย่างถูกต้อง และชัดเจนตามบริบท
5. PLO5 ค้นคว้า วิเคราะห์ เรียนรู้ต่อยอดเชิงวิชาการโดยใช้สถิติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง สู่การบริบาลสุขภาพชุมชนและที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
6. PLO6 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยใช้ทักษะทางวิชาชีพ
7. PLO7 สามารถปฏิบัติงานที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

หลักสูตรการศึกษา


ปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาในการศึกษา

ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ 1-3)

ศึกษาที่ คณะวิทยาศาตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6)
ศึกษาที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ผู้บริหารและบุคลากร

นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

แพทย์หญิงกุลฤดี วงศ์เบญจรัตน์

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.(พิเศษ) แพทย์หญิงรัชวรรณ สุขเสถียร

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านบริหาร

แพทย์หญิงศิริปริญญา พูนธนางกูร

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการเงินและครุภัณฑ์

นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการศึกษาหลังปริญญา

นายแพทย์บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายแพทย์ปฐวี โชติทวีศักดิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านอาคารและสถานที่

นายแพทย์ณัฐกุล แย้มประเสริฐ

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล

แพทย์หญิงเมษา ศรีสุกัญญา

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านกิจการนักศึกษาและอนุสาสก

นายแพทย์ถิรชาติ เสวตานนท์

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายแพทย์อุรวิศ ปิยะพรมดี

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านวิจัยและนวัตกรรม

ดูผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมด

อัลบั้มภาพ

ช่องของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สื่อการเรียนการสอน และวิดีทัศน์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

Link Facebook

ปฏิทินศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 วันนี้... 14 ตุลาคม พ.ศ.2562

ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูล, ข่าวสาร หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่

เลขที่ 49 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044 235222 - 3 , 044 295614
Fax : 044 295614
E-Mail : mec.korat@cpird.in.th

เพิ่มเพื่อน Line : MEC MNRH