วัตถุประสงค์ของการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความรู้ความสามารถในการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้การรักษาแบบองค์รวม ในกลุ่มโรคต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับบริบทการทำงานในระบบของกระทรวงสาธารณสุข

พันธกิจของภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีพันธกิจในการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการอย่างมีมาตรฐานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและพัฒนาบุคลากรด้านการฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

พันธกิจของภาควิชาด้านการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

มุ่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความรู้ความสามารถในการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้การรักษาแบบองค์รวม อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยยึดถือผู้ป่วย ผู้พิการและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มีความสามารถในการเป็นผู้นำทีมฟื้นฟูสมรรถภาพที่สามารถทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทำการวิจัย และเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้พิการ ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

ผลลัพธ์ทางการศึกษา (Intended Educational outcomes)

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ำตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
1. ดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย ผู้พิการ และสังคมรอบด้าน
3. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานวิจัย
4. มีทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความเป็นมืออาชีพด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูคงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ
6. สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของประเทศเหมาะสมตามสถานการณ์

ทำเนียบศิษย์เก่า เวชศาสตร์ฟื้นฟู